בחר שפה

מדיניות פרטיות

מפעילת האתר, CEjobs (להלן: "המפעילה"), מכבדת את פרטיות גולשיה ועושה מירב המאמצים לשמור על פרטיות הגולשים באתר זה המופעל על ידה (להלן: "האתר"). לשם כך, בין השאר, נוסחה מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

1.    רישום לשירותים ושימוש במידע

1.1   חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש הגולש (בין אם מדובר במחפש עבודה ובין אם מדובר במעסיק) למסור פרטים אודותיו, כדוגמת: שם, כתובת, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני של הגולש ופרטים נוספים (להלן: "הפרטים"). חלק מהשדות הינם שדות חובה ולפיכך ללא מסירת הפרטים הנדרשים במסגרתם לא יוכל הגולש לבצע רישום לאתר. עם זאת, המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר באתר והנאסף באמצעות האתר לצרכי ומטרות האתר.

1.2   המפעילה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר לגולש להשתמש בשירות הטעון רישום או שלא לאפשר רישום לשירות כאמור.

1.3   ידוע למשתמש באתר והוא מצהיר כי הפרטים אשר ימלא הינו פרטיו האישיים שלו, כי המפעילה רשאית להסתמך על נכונות פרטים אלה וכי לא יעביר את הפרטים או פרטי הרישום לאתר לכל צד שלישי שהוא.

1.4   מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומן האמור בתנאי השימוש באתר, מסכים ומצהיר מחפש עבודה כי המפעילה לא תשא בכל אחריות ולא תחוב בכל חובה במידה והפרטים, או איזה מהם, יתגלו לצד שלישי כלשהו (ובכלל זה, ומבלי למצות, לרבות במקרה בו הליך חיפוש העבודה על ידו, במסגרת האתר, נעשה במסגרת של חיפוש תחת שם חסוי).

2.    מסירת מידע לצד שלישי

המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 

3.    מידע אישי

במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט לבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, הדפדפן באמצעותו מנסים ליצור קשר עם השרתים ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש.

מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידי המפעילה, אך המפעילה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע הזה עם גורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מידע אישי, ככל שיימסר על ידי הגולש אל המפעילה, מוסדר ומפורט במדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו.

4.    עוגיות

במהלך הגלישה באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ "עוגיה" במחשב הגולש. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר וכו'. מידע זה עוזר למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.

הגולש יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלו. כמו כן, יכול הגולש לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של הגולש. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי הגולש באתר לא יוכל להשתמש מהשירותים והתכונות המופיעים באתר או בקישורים לו, כולם או חלקם.

5.    פניות בנושאי פרטיות

שאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר וכן לתלונות בנושא יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: support@cejobs.co.il

                                                                                              

6.    זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המפעילה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה המפעילה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לידיעות אינטרנט לפעול כאמור.

418\2\15